Bulletin of the Faculty of Agriculture, Shimane University

Bulletin of the Faculty of Agriculture, Shimane University.
vol.7
(1973-12-15)
Yamamoto, Masaki/ Notsu, Kenichi/ Sugimoto, Yoahinori/ Nozu, Mikio/
PP. 9 - 13
Nozu, Mikio/ Nakao, Kiyotaka/ Yamamoto, Masaki/
PP. 14 - 22
Egawa, Hiroshi/ Tatsuyama, Kadzunori/ Akai, Shigeyasu/ [Hong, Chun-Yiang]/ Fumoto, Jiro/ Kobata, Kin-ichi/
PP. 23 - 30
Egawa, Hiroshi/ Tatsuyama, Kadzunori/ Kobata, Kin-ichi/ Fumoto, Jiro/
PP. 31 - 33
Yoshida, Masaharu/ Fukuda, Akira/ Ueda, Hisafumi/
PP. 34 - 48
Takahashi, Akira/ Tanaka, Chiaki/ Ikegami, Yuichi/ Senuma, Isao/ Iwashige, Hirofumi/
PP. 69 - 79
PP. 129 - 134
Matsumoto, Muneto/ Nishitai, Yujiro/ Tanaka, Akira/
PP. 140 - 145
PP. 164 - 170