Bulletin of the Faculty of Agriculture, Shimane University

Bulletin of the Faculty of Agriculture, Shimane University.
vol.16
(1982-12-20)
Imaki, Tadashi/ Jyokei, Kazuyoshi/ Hara, Kazuhiro/
PP. 1 - 7
Yamamoto, Mitsuo/ Yasui, Hitoshi/ Akiyama, Fumio/
PP. 48 - 52
PP. 53 - 56
Tanaka, Chiaki/ Shiota, Yozo/ Takahashi, Akira/
PP. 73 - 78
PP. 106 - 113
PP. 137 - 142
Iwao, Toshio/ Terada, Toshiro/ Yoshino, Shigeto/ Ito, Norihiro/ Nakao, Seiji/ Shiota, Yozo/
PP. 143 - 151
Mochida, Kazuo/ Fujita, Keiji/ Ozoe, Yoshihisa/ Suzuki, Kiroku/
PP. 177 - 182