Bulletin of Shimane Medical University

Bulletin of Shimane Medical University.
vol.11
(1988-12-01)
Akane, Atsushi/ Inagaki, Yasuko/ Tanabe, Koichi/ Fukushima, Shoju/ Matsubara, Kazuo/ Takahashi, Setsunori/ Shiono, Hiroshi/
PP. 61 - 69
Ozaki, Yoneatsu/ Okamoto, Tsutao/ Kenji/ Shiwaku, Kuninori/ Yamane, Yosuke/ Kawasaki, Yoji/
PP. 71 - 76
Abe, Kenji/ Yamane, Yosuke/ Okita, Eiichi/ Okita, shuji/ Okita, Ohji/ Nakamura, Tsukasa/
PP. 77 - 83
PP. 119 - 129
Kurokawa, Masami/
PP. 153 - 156
Kawakami, Hideko/ Kurokawa, Masami/
PP. 157 - 164