Bulletin of Shimane Medical University

Bulletin of Shimane Medical University.
vol.15
(1992-12-01)
PP. 1 - 5
Oka, Akihiro/ Kurokawa, Masami/
PP. 7 - 10
Yamane, Yosuke/ Tanigawa, Yoshinori/ Hattori, Keisuke/ Saito, Hajime/ Shiono, Hiroshi/ Tada, Manabu/ Moritake, Kouzo/ Setogawa, Tomoichi/
PP. 19 - 38
Yamamoto, Ikuyo/ Isobe, Akio/ Fukushima, Tetsuhito/ Shiwaku, Kuninori/ Yamane, Yosuke/
PP. 39 - 50
Asai, Masatoshi/ Kawashima, Takashi/ Tanaka, Shuzo/
PP. 51 - 60