Bulletin of Shimane Medical University

Bulletin of Shimane Medical University.
vol.14
(1991-12-01)
Fukushima, Tetsuhito/ Yabiki, Yukiko/ Hamanaka, Akihiro/ Fujihara, Toshitaka/ Matsuura, Yukio/ Isobe, Akio/ Shiwaku, Kuninori/ Yazaki, Seiichi/ Yamane, Yosuke/
PP. 29 - 38
Isobe, Akio/ Furuya, Kanji/ Sonoyama, Katsuhisa/ Fukushima, Tetsuhito/ Shiwaku, Kuninori/ Yamane, Yosuke/ Yazaki, Seiichi/
PP. 39 - 44
Kenji/ Isobe, Akio/ Yamane, Yosuke/ Ozasa, Shozaburo/ Yoshitomi, Hiroyuki/ Yamada, Sachiko/
PP. 45 - 54
PP. 63 - 74
PP. 75 - 79
Kurokawa, Masami/
PP. 81 - 82
Oka, Akihiro/ Kurokawa, Masami/
PP. 83 - 89
Tada, Manabu/ Abe, Miyoko/ Fukuzawa, Yoichiro/ Yamabe, Seiko/ Miyoshi, Toshihiro/ Ichikawa, Masumi/
PP. 97 - 107