Bulletin of Shimane Medical University

Bulletin of Shimane Medical University.
vol.12
(1989-12-01)
Oka, Nobuyuki/ Masaki, Yoji/ Notsu, Kazumi/ Kato, Yuzuru/
PP. 39 - 46
PP. 47 - 52
Ozaki, Yoneatsu/ Okamoto, Tsutao/ Yamane, Yosuke/ Miura, Hiroshi/ Nagaoka, Saburo/ Fukazawa, Kimiaki/
PP. 53 - 59
PP. 73 - 83
PP. 101 - 104
Kurokawa, Masami/
PP. 119 - 125