Author Ishida, Katsura/ Takayasu, Katsumi/
Journal Title Laguna : 汽水域研究
Volume 12
Published Date 2005-06
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Takata, Hiroyuki/ Tanaka, Satoshi/ Murakami, Shun-suke/ Seto, Koji/ Takayasu, Katsumi/
Journal Title Laguna : 汽水域研究
Volume 12
Published Date 2005-06
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Takata, Hiroyuki/ Takayasu, Katsumi/
Journal Title Laguna : 汽水域研究
Volume 11
Published Date 2004-06
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Yamada, Kazuyoshi/ Takata, Hiroyuki/ Takayasu, Katsumi/
Journal Title Laguna : 汽水域研究
Volume 11
Published Date 2004-06
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Kurita, Ken'ichi/ Kozu, Toshiaki/ Shimomai, Toyoshi/ Sakuno, Yuji/ Matsunaga, Tsuneo/ Nakayama, Daisuke/ Takayasu, Katsumi/
Journal Title Laguna : 汽水域研究
Volume 11
Published Date 2004-06
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Sakuno, Yuji/ Yamamoto, Masatomo/ Yoshida, Takeshi/ Matsunaga, Tsuneo/ Kozu, Toshiaki/ Shimomai, Toyoshi/ Takayasu, Katsumi/
Journal Title Laguna : 汽水域研究
Volume 11
Published Date 2004-06
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Sakai, Saburo/ Nakaya Masaru/ Takayasu, Katsumi/
Journal Title Laguna : 汽水域研究
Volume 11
Published Date 2004-06
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Irizuki, Toshiaki/ Nakamura, Yuzo/ Takayasu, Katsumi/ Sakai, Saburo/
Journal Title 島根大学地球資源環境学研究報告
Volume 22
Published Date 2003-12-27
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Takata, Hiroyuki/ Murakami, Shun-suke/ Seto, Koji/ Sakai, Saburo/ Tanaka, Satoshi/ Takayasu, Katsumi/
Journal Title Laguna : 汽水域研究
Volume 10
Published Date 2003-03
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Sakuno, Yuji/ Yamamoto, Masatomo/ Yoshida, Takeshi/ Matsunaga, Tsuneo/ Nakayama, Daisuke/ Takayasu, Katsumi/ Kozu, Toshiaki/ Shimomai, Toyoshi/
Journal Title Laguna : 汽水域研究
Volume 10
Published Date 2003-03
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Kozu, Toshiaki/ Ikeuchi, Nobuyuki/ Ichikawa, Keisuke/ Shimomai, Toyoshi/ Sakuno, Yuji/ Nakayama, Daisuke/ Takayasu, Katsumi/
Journal Title Laguna : 汽水域研究
Volume 10
Published Date 2003-03
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Sakuno, Yuji/ Yamamoto, Masatomo/ Yoshida, Takeshi/ Matsunaga, Tsuneo/ Nakayama, Daisuke/ Takayasu, Katsumi/ Kozu, Toshiaki/ Shimomai, Toyoshi/
Journal Title Laguna : 汽水域研究
Volume 10
Published Date 2003-03
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Sakuno, Yuji/ [Motoi, Hiroshi]/ Matsunaga, Tsuneo/ Kozu, Toshiaki/ Takayasu, Katsumi/ Shimomai, Toyoshi/ Nakayama, Daisuke/
Journal Title Laguna : 汽水域研究
Volume 9
Published Date 2002-03
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Ichikawa, Keisuke/ Kozu, Toshiaki/ Shimomai, Toyoshi/ Takayasu, Katsumi/ Sakuno, Yuji/ Matsunaga, Tsuneo/
Journal Title Laguna : 汽水域研究
Volume 9
Published Date 2002-03
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Hamada, Tetsuhiro/ Sakuno, Yuji/ Takayasu, Katsumi/ Seto, Koji/ Akagi, Saburo/ Nishida, Ryohei/ Tanaka, Zenzo/ Murata, Yuji/ Asamura, Hisashi/ Fukuta, Keiko/
Journal Title Laguna : 汽水域研究
Volume 9
Published Date 2002-03
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Sonoda, Takeshi/ Nakao, Shigeru/ Takayasu, Katsumi/
Journal Title Laguna : 汽水域研究
Volume 9
Published Date 2002-03
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Uno, Nobutaka/ Tanaka, Hidenori/ Ohtsuka, Taisuke/ Takayasu, Katsumi/ Ayukawa, Kazuyasu/
Journal Title Laguna : 汽水域研究
Volume 8
Published Date 2001-03
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Sakuno, Yuji/ Matsunaga, Tsuneo/ Takayasu, Katsumi/ Kunii, Hidenobu/ Nakamura, Mikio/ Rokugawa, Shuichi/
Journal Title Laguna : 汽水域研究
Volume 8
Published Date 2001-03
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Seto, Koji/ Masaki, Osamu/ Tanaka, Kunimasa/ Takayasu, Katsumi/
Journal Title 島根大学地球資源環境学研究報告
Volume 19
Published Date 2000-12-25
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Takayasu, Katsumi/ Tanaka, Hidenori/ Sato, Shinichi/
Journal Title 島根大学地球資源環境学研究報告
Volume 19
Published Date 2000-12-25
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF