Attribute Documents
Author Yogi, Junichi/ Takenaga, Mitsuo/ Itagaki, Takashi/ UCHIDA, YU/ OGUNI, Yumiko/ Ohara, Shiyunji/ ORIISHI, Yukiko/ KOBAYASHI, Keiji/ Kobayashi, Naoko/ SUGITANI, Naoya/ HARA, Yoji/ MOTOI, Yutaro/ Research Project on Works of Watanabe Kanichiro/
Journal Title Studies of san'in region
Volume 12
Published Date 2019-12-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Documents
Author Yogi, Junichi/ Takenaga, Mitsuo/ Itagaki, Takashi/ Uchida/ Oguni, Yumiko/ Ohara, Shiyunji/ Oriishi, Yukiko/ Kobayashi, Keiji/ Kobayashi, Naoko/ Sugitani, Naoya/ Hara, Yoji/ Motoi, Yutaro/ Research Project on Works of Watanabe Kanichirou/
Journal Title Studies of san'in region
Volume 11
Published Date 2018-12-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Documents
Author Yogi, Junichi/ Takenaga, Mitsuo/ Itagaki, Takashi/ Uchida/ Oguni, Yumiko/ Ohara, Shiyunji/ Oriishi, Yukiko/ Kobayashi, Keiji/ Kobayashi, Naoko/ Sugitani, Naoya/ Hara, Yoji/ Motoi, Yutaro/ Research Project on Works of Watanabe Kanichirou/
Journal Title Studies of san'in region
Volume 10
Published Date 2017-12-31
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original Article
Author Adachi, Kiyoichi/ Furuta, Kenji/ Aimi, Masahito/ Fukazawa, Kosuke/ Shimura, Shino/ Ohara, Shiyunji/ Morita, Terumi/ Moriyama, Mika/ Sumikawa, Masuko/ Sampei, Mari/ Kinoshita, Yoshikazu/
Journal Title 島根大学医学部紀要
Volume 33
Published Date 2010-12-01
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF