Attribute Articles
Author Yogi, Junichi/
Journal Title Studies in language and culture : memoirs of the Faculty of Law and Literature
Volume 51
Published Date 2021-10-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Reseach Note
Author Ijuin, Takayuki/
Journal Title Studies in language and culture : memoirs of the Faculty of Law and Literature
Volume 51
Published Date 2021-10-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Research Papers
Author Yasunaga, Nobuyoshi/ Gao, Xiaoxi/
Journal Title Bulletin of the Faculty of Life and Environmental Science Shimane University
Volume 26
Published Date 2021-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Research Papers
Author Ino, Masatoshi/ Kihara, Junichi/ Ueno, Makoto/
Journal Title Bulletin of the Faculty of Life and Environmental Science Shimane University
Volume 26
Published Date 2021-09-30
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Case Report
Author SUTOU, Ichiro/ Nakatani, Toshihiko/ Hashimoto, Tatsuya/ SAITO, Yoji/
Journal Title Shimane Journal of Medical Science
Volume 38
Issue 3
Published Date 2021-09
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Review
Author Kinoshita, Yoshikazu/ SANUKI, Tsuyoshi/ OOUCHI, Sachiko/ KAWASHIMA, Kosaku/ ISHIHARA, Shunji/
Journal Title Shimane Journal of Medical Science
Volume 38
Issue 3
Published Date 2021-09
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Review
Author MAKIISHI, Tetsuya/ YAMAGATA, Shingo/
Journal Title Shimane Journal of Medical Science
Volume 38
Issue 3
Published Date 2021-09
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Review
Author HAYASHI, Kentaro/ YAMAMOTO, Kazuhiro/ ARITAKE, Shun/ ABE, Satoshi/ KAMBARA, Mizuki/ NAKAGAWA, Fumio/ YOSHIKANE, Tsutomu/ YAMASAKI, Tomohiro/ SHIBATA, Yohei/ FURUTA, Tatsuya/ UCHIMURA, Masahiro/ FUJIWARA, Yuta/ Nagai, Hidemasa/ Akiyama, Yasuhiko/
Journal Title Shimane Journal of Medical Science
Volume 38
Issue 3
Published Date 2021-09
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author NISHIJIMA, Masaki/
Journal Title Bulletin on Center for Research on School Education and Counseling, Shimane University
Volume 20
Published Date 2021-08
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Kawasoi, Tatsuya/
Journal Title Bulletin on Center for Research on School Education and Counseling, Shimane University
Volume 20
Published Date 2021-08
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author HARADA, Risako/ Kawasoi, Tatsuya/
Journal Title Bulletin on Center for Research on School Education and Counseling, Shimane University
Volume 20
Published Date 2021-08
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author SHIROYAMA, Yukiko/ Kayano, Akihide/
Journal Title Bulletin on Center for Research on School Education and Counseling, Shimane University
Volume 20
Published Date 2021-08
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author UTSUNOMIYA, Akiko/
Journal Title Bulletin on Center for Research on School Education and Counseling, Shimane University
Volume 20
Published Date 2021-08
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author SAKANE, Hiromasa/ Otani, Midori/
Journal Title Bulletin on Center for Research on School Education and Counseling, Shimane University
Volume 20
Published Date 2021-08
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author KAWAKAMI, Marie/ Fukami, Toshitaka/
Journal Title Bulletin on Center for Research on School Education and Counseling, Shimane University
Volume 20
Published Date 2021-08
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author NISHIO, Sayaka/ Fukami, Toshitaka/
Journal Title Bulletin on Center for Research on School Education and Counseling, Shimane University
Volume 20
Published Date 2021-08
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author KONDO, Honoka/ Higuchi, Kazuhiko/ Inagaki, Takuji/
Journal Title Bulletin on Center for Research on School Education and Counseling, Shimane University
Volume 20
Published Date 2021-08
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author NISHIDOME, Taro/ Adachi, Chiaki/
Journal Title Bulletin on Center for Research on School Education and Counseling, Shimane University
Volume 20
Published Date 2021-08
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author HASHIZU, Kenichi/ TANAKA, Hideya/ Yamane, Takafumi/ Yamanaka, Shinji/ Nagaoka, Misa/ Kawaji, Sumito/
Journal Title Bulletin on Center for Research on School Education and Counseling, Shimane University
Volume 20
Published Date 2021-08
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Attribute Original article
Author JO, Yumi/ Hirose, Masahiro/ KAWAMURA, Toshihiko/ Sano, Chiaki/ Kumakura, Shiyunichi/ SUZUMIYA, Junji/ NAGOSHI, Kiwamu/
Journal Title Shimane Journal of Medical Science
Volume 38
Issue 2
Published Date 2021-06
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF