Author Hamada, Tetsuhiro/ Sakuno, Yuji/ Takayasu, Katsumi/ Seto, Koji/ Akagi, Saburo/ Nishida, Ryohei/ Tanaka, Zenzo/ Murata, Yuji/ Asamura, Hisashi/ Fukuta, Keiko/
Journal Title Laguna : 汽水域研究
Volume 9
Published Date 2002-03
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Sakuno, Yuji/ Takayasu, Katsumi/ Seto, Koji/ Akagi, Saburo/ Nishida, Ryohei/ Tanaka, Zenzo/ Murata, Yuji/ Asamura, Hisashi/ Hamada, Tetsuhiro/
Journal Title Laguna : 汽水域研究
Volume 2
Published Date 1995-03
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF
Author Takayasu, Katsumi/ Seto, Koji/ Akagi, Saburo/ Nishida, Ryohei/ Tanaka, Zenzo/ Murata, Yuji/ Sakuno, Yuji/
Journal Title Laguna : 汽水域研究
Volume 1
Published Date 1994-03
NII Type Departmental Bulletin Paper
Format PDF