Memoirs of the Faculty of Science, Shimane University

Memoirs of the Faculty of Science, Shimane University.
vol.20
(1986-12-25)
PP. 21 - 24
Ito, Takashi/ Yamauchi, Kazuo/ Mizuno, Kaoru/ Ito, Kazuyoshi/
PP. 43 - 49
PP. 59 - 62
Tokuoka, Takao/ Takayasu, Katsumi/ Yoshida, Mitsuo/ Hisatomi, Kunihiko/
PP. 135 - 210,図8枚