Memoirs of the Faculty of Science, Shimane University

Memoirs of the Faculty of Science, Shimane University.
vol.22
(1988-12-25)
PP. 11 - 19
Yamada, Miyuki/
PP. 21 - 31
PP. 33 - 41
Mizuno, Kaoru/ Okamoto, Hiroyuki/ Ono, Kotaro/ Ito, Kazuyoshi/
PP. 75 - 81
Oshima, Akinobu/ Onoda, Tetsuo/ Nishigami, Kazuyoshi/
PP. 103 - 111
Tokuoka, Takao/ Takeda, Shinji/ Yoshida, Mitsuo/ Upreti, B.N./
PP. 131 - 140,図5枚