Memoirs of the Faculty of Science, Shimane University

Memoirs of the Faculty of Science, Shimane University.
vol.19
(1985-12-25)
Kayano, Takashi/ Yamasaki, Maretsugu/
PP. 1 - 10
Ito, Kazuyoshi/ Baba, Ichiro/ Mizuno, Kaoru/ Ito, Takashi/
PP. 83 - 88
Onoda, Tetsuo/ Kamura, Megumi/ Dohi, Naoki/ Oshima, Akinobu/ Nishigami, Kazuyoshi/
PP. 105 - 112