Memoirs of the Faculty of Science, Shimane University

Memoirs of the Faculty of Science, Shimane University.
vol.17
(1983-12-25)
Kikkawa, Michihiko/
PP. 9 - 13
PP. 15 - 21
Ito, Kazuyoshi/ Ito, Takashi/ Mizuno, Kaoru/ Corbett, James W./
PP. 23 - 30
Ito, Takashi/ Ito, Kazuyoshi/ Mizuno, Kaoru/ Legvold, Sam/ Beaudry, Bernard J./
PP. 31 - 36
Takeuchi, Jun/ Oka, Masahiro/ Masuda, Yoshika/
PP. 39 - 45