Memoirs of the Faculty of Education, Shimane University. Educational science

Memoirs of the Faculty of Education, Shimane University. Educational science.
vol.19
(1985-12-25)
PP. 27 - 36
Saito, Shigenori/ Watanabe, Etsuo/ Ohtani, Kazutoshi/ Ito, Toyohiko/ Ueno, Junichi/
PP. 43 - 55
PP. 57 - 62
PP. 115 - 127
Nomoto, Koji/ Iwasa, Takehiko/
PP. 129 - 142
Arima, Kiichiro/ Morimoto, Naoto/ Ito, Hirotoshi/ Akaki, Naoyuki/ Yamasaki, Yuji/ Nishikori, Kaoru/
PP. 143 - 163