Geological reports of Shimane University

Geological reports of Shimane University 6
1987-06-30 発行

中海・宍道湖の自然史研究 : その6. 中海における1986年度柱状採泥と湖底表層堆積物中の有孔虫・珪藻群集

Natural history of the Nakano-umi and, Shinji Lakes (VI)
Naka-no-umi and Shinji-ko Research Group
Matsumoto, Eiji
Inouchi, Yoshio
Kashima, Kaoru
File
NCID
AN00054980