Geological reports of Shimane University

Geological reports of Shimane University.
vol.5
(1986-06-30)
Naka-no-umi and Shinji-ko Research Group/ Matsumoto, Eiji/ Inouchi, Yoshio/ Mizuno, Atsuyuki/
PP. 11 - 18
Suzuki, Noriyuki/ Yamamoto, Junzo/ Nakamura, Hidetoshi/ Takayasu, Katsumi/ Yamauchi, Seiki/ Onishi, Ikuo/ Tokuoka, Takao/ Shimada, Ikuro/ Mitsunashi, Takashi/
PP. 19 - 34
Takayasu, Katsumi/ Urushido, Takako/ Okude, Fujio/
PP. 35 - 42
Okubo, Masahiro/ Kimura, Hideyuki/
PP. 113 - 114
Yokoyama, Hiroshi/ Watanabe, Teruo/ Okimura, Yuji/ Murao, Takeo/
PP. 117 - 120