Geological reports of Shimane University

Geological reports of Shimane University.
vol.8
(1989-06-30)
Onishi, Ikuo/ Nishida, Shiro/ Watanabe, Masami/
PP. 7 - 16
Yamauchi, Seiki/ Mitsunashi, Takashi/ Kobayashi, Haruo/ Kai, Kuniomi/ Masui, Takashi/ Hamasaki, Akira/
PP. 17 - 26