Memoirs of the Graduate School of Science and Engineering Shimane University. Series A

Current Issue
Memoirs of the Graduate School of Science and Engineering Shimane University. Series A.
vol.34
(2000-12-24)
Tebika, Takashi/ Koide, Toshihiro/ Kobayashi, Yasuyuki/
PP. 39 - 63
Oodan, Masanori/ Satou, Tadamasa/
PP. 65 - 75
Yata, Yoshiko/ Yamaguchi, Masamichi/ Matsuo, Yoshikazu/ Satou, Tadamasa/
PP. 77 - 86
PP. 87 - 94
PP. 95 - 103
Kawamoto, Mitsuru/ Matsuoka, Kiyotoshi/ Ohnishi, Noboru/
PP. 115 - 124
Katayama, Hiroyuki/ Kitamura, Toshihiro/ Mitani, Masanori/ Tanaka, Toshimi/ Takeuchi, Hisao/
PP. 161 - 180