Studies in language and culture : memoirs of the Faculty of Law and Literature

number of downloads : ?
Studies in language and culture : memoirs of the Faculty of Law and Literature 40
2016-03-31 発行

『增廣註釋音辯唐柳先生集』『朱文公校昌黎先生集』合刊初考(中) : 宋元の建陽における韓柳二集合刊本の種類とその刊刻年代

Zengguang zhushi yinbian Tang Liu xiansheng wenji and Zhu Wen'gong jiao Changli xiansheng wenji (II)
File
NCID
AA11147571