Sakamoto, Shiro/ Saito, Masao/ Takenami, Shigeo/ [Matsumoto, Hisashi]/ Kashiwagi, Yokichi/ [Tsuruhara, Minoru]/